Terms & Conditions // in Danish below

1.1) Upon completion of this purchase, you accept that DKK 150 or a self-selected amount will be deducted from your account and transferred to the association Institut for (X).

2.1) By completing this purchase, you accept that the purchase constitutes a subscription to a support membership of the association Institut for (X), which means that in the future, DKK 150.00.-  or a self-selected amount will automatically be deducted from your account every 6 months and transferred to the association Institut of (X).

3.1) The subscription can be terminated at any time through your member account on our website or by sending an email to bogholder@institutforx.dk stating your full name followed by your wish to terminate the subscription.

3.2) Your subscription will then be terminated within 14 days and after the termination of the subscription, money will no longer be automatically deducted from your account every 6 months.

4.1) In addition to the potential 14 days processing time of your request for termination of subscription (cf. point 3.2), there is no lock-in period.

5.1) * By completing this purchase, you accept that the membership can be considered as your private financial support to the association Institut for (X)

5.2) The association Institut for (X) is not obliged to provide any kind of consideration other than proof of your membership.

6.1) The association Institut for (X) reserves the right to terminate your membership and thus the subscription at any time and with immediate effect. Should the association Institut for (X) exercise this right, you will receive a refund of your most recent payment for the subscription corresponding to an amount of DKK 150.00.-

*As a support member of the association Institut for (X), you support the association’s purpose of operating a platform for culture and entrepreneur that combine artistic creativity with public debate and societal enlightenment. Your support is very important to us in order to continue to create space and freedom in the city for the benefit of all. According to our statues of association, our most important task is also to maintain and develop the heritage buildings for future generations of creative industries and associations, to support communities, to be critical to the urban development, to work with social sustainability and connection in an urban contexts, to support informal and educational environments, to support informal urban development, to participate in urban development locally, regionally, nationally and internationally as well as to act as a think tank within transformative architecture.

Handelsbetingelser

1.1) Ved gennemførelse af dette køb accepterer du, at der bliver trukket DKK 150,00.- eller et selvvalgt beløb fra din konto og overført til foreningen Institut for (X).

1.2) Ved gennemførelse af dette køb for enkeltstående beløb uden abonnement, frafalder betingelser 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 og 6.1.

2.1) Ved gennemførelse af dette køb accepterer du, at købet udgør et abonnement på støttemedlemskab i foreningen Institut for (X), hvilket indebærer, at der i fremtiden automatisk hver 6. måned vil blive trukket DKK 150,00.- eller et selvvalgt beløb fra din konto og overført til foreningen Institut for (X).

3.1) Abonnementet kan til enhver tid opsiges på din medlemskonto på vores hjemmeside eller ved at sende en mail til bogholder@institutforx.dk med angivelse af dit fulde navn efterfulgt af dit ønske om opsigelse af abonnementet.

3.2) Dit abonnement vil herefter blive opsagt inden for 14 dage og der vil efter opsigelsen af abonnementet ikke længere automatisk blive trukket penge på din konto hver 6. måned

4.1) Udover de potentielle 14 dages behandlingstid af dit ønske om opsigelse af abonnement (jf. punkt 3.2), er der ingen bindingsperiode.

5.1) *Ved gennemførelse af dette køb accepterer du, at medlemskabet kan anskues som din private finansielle støtte til foreningen Institut for (X) og at foreningen Institut for (X) dermed ikke er forpligtet til at yde nogen form for modydelse udover et bevis på dit medlemskab.

6.1) Foreningen Institut for (X) forbeholder sig retten til at kunne opsige dit medlemskab og dermed abonnementet til enhver tid og med øjeblikkelig virkning. Skulle foreningen Institut for (X) udøve denne rettighed, vil du få refunderet din seneste betaling for abonnementet svarende til et beløb på DKK 150,00.-

*Som støttemedlem af foreningen Institut for (X) støtter du foreningens formål, at drive en platform for kultur-, vækstlag- og iværksætteraktiviteter, der kombinerer kunstnerisk kreativitet med offentlig debat og samfundsoplysning. Din støtte er vigtig for os, for at kan blive ved med at skabe plads og frihed i byen til gavn for alle. Ifølge vores vedtægter er vores fornemmeste opgave udover førnævnte at vedligeholde og videreudvikle de fredede bygninger til fremtidig brug for kreative erhverv og foreninger, at understøtte fællesskaber, at være kritisk overfor byudviklingsmaskinen, at arbejde med social bæredygtighed og tilknytning i bymæssig kontekst, at understøtte uformelle uddannelsesmiljøer og uformel byudvikling, at deltage i byudvikling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samt at agere tænketank inden for transformativ arkitektur.